Stukje Jaap Roeten


Ere-Voorzitter


Welnu ......toen ik in maart 1970, na een actieve voetballoopbaan, de toenmalige speelzaal van T.T.V. Huizen in de Trompstraat voor het eerst bezocht, kon ik niet bevroeden dat de tafeltennissport zo'n groot deel van mijn vrijetijdsbesteding zou gaan vergen. Immers binnen een jaar was ik voorzitter van de club, kort daarna afdelingsvoorzitter en weer snel daarna voorzitter van de N.T.T.B.


Vanaf 1982 vervulde ik de hierboven genoemde functies nog een keer maar dan in omgekeerde volgorde.


Heden ten dage doe ik nog slechts het een en ander in een tweetal landelijke commissies en nog wat ad hoc zaken op tafeltennisgebied.


In al die jaren is er erg veel gebeurd, te veel om in dit verband allemaal te noemen.


De T.T.V. Huizen was in 1970, hoewel toen al zo'n 20 jaar oud, een van de voetbalvereniging Huizen afgescheiden, bescheiden vereniging.


Mijn streven was er destijds in eerste aanleg vooral op gericht om een betere accommodatie te verkrijgen, hetgeen via een tussenstap in de Koers is gelukt, immers er wordt nu sinds jaar en dag gespeeld in "de Kloef", een accommodatie die ruimte geeft voor 13 a 14 tafels en dagelijks beschikbaar is.


Uiteraard is er een adequate kantine, een later aanzienlijk vergrote keuken en sinds een paar jaar een bestuurskamer. Door het verbeteren van de accommodatie kwam er een grote toeloop van leden tot stand, zoveel zelfs dat er een moment was dat we de grootste tafeltennisvereniging (in ledental) van Nederland waren.


Kwalitatief hebben we echter nimmer, op enkele uitzonderingen na, het niveau bereikt dat mij destijds voor ogen stond.


Kennelijk lag dat niet in de aard van de vereniging.


De vereniging is wel altijd een gezellige en actieve club gebleven en het is goed te zien dat de huidige bestuurs- en commissieleden voor een groot deel bestaan uit vroegere jeugdleden.


Inmiddels trekken weer nieuwe generaties voorbij, maar het blijft goed te kunnen constateren dat de sfeer niet is veranderd, er wordt veel gelachen en dat moet blijven.


Jaap Roeten, 12 mei 2018